Tgsoft fakturaeny program

Program fakturácie vám umo¾òuje vyhotovi» iný typ fakturaèných materiálov v rýchlom, va¹om a prispôsobenom type. Modul Comarch ERP Optima Invoices je ¹iroko dostupný na pou¾itie. S ním mô¾ete vyda» dokumenty v µubovoµnej mene.

Táto aplikácia je plne synchronizovaná s rôznymi modulmi systému Comarch. Známe sú aktualizované v celej oblasti, èo má za následok jednoduchú úètovnú slu¾bu. Vzhµadom na funkènos» (mo¾nosti predaja a nákupu, online výmena dokumentov je tento modul voµbou najzaujímavej¹ej zále¾itosti týkajúcej sa predaja medzi èlánkami tohto typu.Dodatoèný nástroj, ako je napríklad okno so ¹peciálnymi predajmi, vám umo¾òuje prezentova» akúkoµvek reklamu a dokumenty súvisiace s daným dodávateµom. Toto je neuveriteµne praktické rie¹enie pre úètovníkov. Okrem toho má tento projekt funkciu tlaèe. To v¹etko znamená, ¾e cesta do veµkej miery uµahèuje prevádzku spoloènosti alebo kancelárie a robí prácu príjemnej¹ou.Program fakturácie Comarch ERP Optima je skvelý najmä pre priemerných a malých firiem, kde úètovné oddelenie nie je bohaté a µudia potrebujú poradenstvo a pomoc. Toto je úloha modulu faktúry ako èasopisu pre úètovanie a fakturáciu, uµahèuje prácu µudí a obmedzuje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry s ich okam¾itou opravou aj mo¾nos»ou tlaèe.Comarch ERP Fakturácia Faktúry budú Optima: vystavovanie predajných faktúr a nákup, Fiscalization pre ¾eny fyzické podpory pre v¹etky predaje v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výberu vzorov platby (bankový prevod, náhrada, v hotovosti a Plus s tieto menované klientskeho softvéru, rovnako ako vedenie evidencie a pomáha» zákazníkom.