Tvar vlasov pre tvar tvare

Rýchle potlaèenie výbuchu, aj v jeho prvom ¹tádiu ¹írenia, je dobrým prvkom ochrany priemyselných zariadení, v ktorých sa výbuch uskutoèòuje v uzavretom priestore alebo nie je úplne uzavretý. Rýchle zis»ovanie nárastu tlaku v nástrojoch je jedným z hlavných faktorov, ktoré vám umo¾òujú vyhnú» sa explózii.

Základnou úlohou systému R¥Z je zabráni» výskytu vysokého tlaku poèas výbuchu, èo obmedzuje znièenie v zariadení, skrátenie prestojov a predov¹etkým bezpeènos» µudí. Systém HRD sa odporúèa na ochranu nádr¾í a sila obsahujúcich prá¹kové látky, mlyny, mie¹adlá, filtraèné systémy, su¹ièky a mnoho podobných priemyselných zariadení.Ka¾dý systém, aby fungoval dobre a µahko, by sa mal necha» s obmedzenými prvkami, ako sú tlakové a optické snímaèe, vlo¾ené do strojov aj do výrobných hál, do riadiaceho systému a do hrdlovej fµa¹e obsahujúcej kalená látka.Stratégia lieèby sa poèíta s meraním a pou¾ívaním indikácií a silnou a vhodnou odpoveïou. Detekcia výbuchu sa vykonáva pomocou snímaèov tlaku, detektorov iskier a plameòov. Ak sa objaví plameò alebo iskry alebo keï nárast tlaku prekroèí maximálny prijateµný bezpeènostný rozsah, ihneï sa do riadiaceho centra odo¹le správa, èo zaruèuje spracovanie informácií, ak je to potrebné, otvorením ventilu zásobníka obsahujúceho chemikáliu. Po spustení implementácie prostredníctvom kontrolného systému sa hasiace chemikálie rozpra¹ujú pomocou ¹peciálnych trysiek, èo vedie k veµmi intenzívnemu a úèinnému potlaèeniu výbuchu. Najdôle¾itej¹ím znakom, ktorý charakterizuje systém HRD, je reakèné obdobie, ktoré od èasu detekcie nárastu tlaku po atomizáciu látky, ktorá sa poèíta, existuje v milisekundách.