Typy zberacov prachu

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívne slovo, ktoré sa tiež týka zariadení pri kontrole a systémoch. Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby mali rozhodujúci význam pre ich spustenie v oblastiach s rizikom výbuchu metánu alebo uhoľného prachu. Tieto informácie sú dokumentom Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994.

V našom právnom systéme sa však zaviedlo na základe nariadenia ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ Č. 263, položka 2203 Hlavným účelom týchto informácií je predovšetkým aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa nástrojov a systémov na ochranu údajov používaných v oblastiach, v ktorých je nebezpečenstvo výbuchu metánu alebo uhoľného prachu. Smernica sa však vzťahuje na zariadenia a ochranné systémy uvedené do prevádzky vo výbušných vzdialenostiach. Zároveň treba poznamenať, že prerokované rady sa súčasne týkajú bezpečnostných, riadiacich a regulačných zariadení. Tieto misky sa ukladajú na použitie mimo diskutovaných zón a ktoré ovplyvňujú určitú chôdzu k zariadeniam a ochranným štýlom určeným na zisk v potenciálne výbušných vzdialenostiach.Z uplatňovania smernice ATEX existujú výnimky. Tieto informácie nie sú zamerané okrem iného na zdravotnícke pomôcky používané v lekárskom prostredí. Zriedkavo sa to týka vybavenia na domáce použitie, osobných ochranných prostriedkov, lodí, dopravných prostriedkov.Tento právny akt Európskej únie obsahuje podrobné požiadavky, ktoré sú stanovené v niektorých normách. Okrem toho klasifikuje potenciálne výbušné oblasti, ktoré sú uvedené v dodatku č. Tiež k zásade 1999/92 / ES ATEX137 zo 16.12.1999 „O malých požiadavkách na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov potenciálne vystavených pri čítaní v priestoroch s výbušným obsahom“.Náradie a ochranné štýly môžu byť problémom pre ďalšie smernice týkajúce sa iných rozmerov a ktoré tiež ustanovujú pripevňovanie označenia CE. Táto značka by mala byť spoľahlivá, čitateľná a nezničiteľná.Súčasná smernica bude nahradená novou smernicou ATEX 2014/34 / EÚ. Bude 20. apríla 2016