Ustav psychiatrickych stavov

On je teraz pova¾ovaný za seba vo Var¹ave v hlavných vedeckých a výskumných in¹titúciách v Poµsku, obleèený v roku 1951 kvôli skupinám psychiatrov a neurobiológov, v poslednom známom neurofyziológovi Jerzy Konorski, In¹titúte psychiatrie a neurológie. Hodnotu in¹titútu potvrdzuje aj skutoènos», ¾e od roku 1992 spolupracuje na oddelení výskumu a vzdelávania Medzinárodnej zdravotníckej organizácie. Poslaním centra je vlastný výskum vo veµkosti psychiatrie a neurológie, koordinácia na národnej úrovni, poskytovanie konzultácií ¹tátnym orgánom vo veµkosti týchto odvetví (správa o drogovej závislosti, správa o HIV a AIDS, práca na protialkoholovom programe a diagnostické a terapeutické aktivity (hospitalizácia a lieèba. v ambulantnom prostredí. Zariadenie prevádzkuje aj publikaènú èinnos» (dva èasopisy s medzinárodným pásom, cvièenia a doktorandskú prípravu. Ústav pozostáva z dvadsiatich troch kliník (vrátane kliniky Nerwice, Kliniky klinickej rehabilitácie, Psychiatrickej kliniky pre deti a mláde¾, Neurologickej kliniky a vedeckých ústavov (napr. Ústav verejného zdravotníctva, O¹etrovateµstvo a Lieèba závislosti. V rebríèku Znanylerz.pl získajú odborníci ústavu pekné a veµmi efektívne názory. Pacienti oceòujú prístup lekára k pacientovi, ich profesionalitu, rýchlos» diagnostiky a cielenú lieèbu. In¹titút psychiatrie a neurológie bohu¾iaµ zápasí s vysokými problémami. V roku 2014, podµa riaditeµa ústavu, dlh prekroèil pä»desiat¹es» miliónov zlotých, a jedna budova vy¾aduje zásadnú revíziu, pre ktorú je nedostatok finanèných prostriedkov. Malé mno¾stvo kúpeµní, úniková strecha, netesné okná, plesnivé steny, zní¾ený poèet zamestnancov, neschopnos» izolova» »a¾¹ie zlé osoby a umo¾ni» pohodlné podmienky pre lieèených pacientov, hoci niektoré z problémov ústavu. Otázka materiálov na renováciu kliník zostáva citlivou zále¾itos»ou a podµa hovorcu ministerstva zdravotníctva chce z „bohatstva rezortného portfólia“. Mo¾no, v blízkej budúcnosti, budeme schopní zisti» spôsoby, ako obnovi» a in¹titút bude môc» pokraèova» v lieèbe misie z frontu do konca.