Uzemnenie bloku

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok na produkt elektrostatickej iskry. Je ¹iroko zavedený v oblasti dopravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e ma» inú formu. Najobµúbenej¹ie a najmenej komplikované modely sa vyrábajú zo zemniacej svorky a z kábla. Pokroèilej¹ie a technologicky pokroèilej¹ie je ochrana stavu uzemnenia v tele, vïaka ktorému je povolené vyprázdòova» alebo prepravova» výrobok, keï je zem správne pripojená.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyèajne poskytujú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, cisterien, sudov, takzvaných veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

https://member-xxl-cabs.eu/sk/Member XXL - Najlep¹í spôsob, ako roz¹íri» vá¹ penis!

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádob rôzneho obsahu (napr. Nádoby sa prá¹ky, granule, kvapaliny sa mô¾e rozvinú» »a¾ká elektrostatický náboj. Zdroj ich tvorby mô¾e ¾i» súèasne s mie¹aním, èerpaním alebo striekaním horµavých látok. Elektrické náboje sú vytvárané kontaktom alebo separáciou jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. Po ukonèení vá¹ho rýchleho pripojenia k zemi alebo nabitého problému sa mô¾e vytvori» krátkodobý prúdový impulz, ktorý si bude istý v ko¾i iskry.Nedostatok pozornosti na výboj iskier mô¾e zapáli» zmes alkoholov a vzduchu, èo znamená výbuch alebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.