Vat a pokladoa

Ka¾dý majiteµ fi¹kálnej pokladnice chápe medzi poslednými, koµko záväzkov je obmedzených vlastníctvom takéhoto zariadenia. Pokladnica elzab jota e, t.j. zariadenie na spracovanie v systematickom zaznamenávaní predaja av odhade s daòovým úradom. Funguje a podnikatelia vykonávajú svoju úlohu. Na èo mo¾no poèíta»?

Pozrime sa na dôkaz takéhoto dôle¾itého dokumentu, ktorým je denná správa.Denné hlásenia z pokladnice sú niektoré z najdôle¾itej¹ích otázok, ktoré sa kontrolujú v prípade auditu. Zamestnanci majú mo¾nos» po¾adova» ich prezentáciu, zatiaµ èo investor, ktorý nemá takéto správy, ukladá veµkú pokutu. Preèo je denná správa skutoène dôle¾itá? Odpoveï je veµmi jednoduchá - tento materiál je najvýhodnej¹ím zhrnutím celého dòa predaja. Obchodník musí takúto správu splni» v deò ukonèenia predaja. Keï¾e druhý deò zvy¹uje predaj krátky èas, táto správa sa tie¾ nazýva správa o obnovení. Dôle¾ité je preto, ¾e bez prípravy takého popisu, ktorý je súhrnom dòa predaja, nemô¾ete zaèa» predáva» ïal¹í deò. Teoreticky je preto pre predajcov dos» »a¾ké, ale stojí za to pozrie» sa na výhody, ktoré vyplývajú z potreby písa» a chráni» denné správy z pokladne. Napokon sú cenným zdrojom mnohých dôle¾itých poznatkov, ale nie pre správcov titulu Treasury, iba pre predávajúceho. Analýza takýchto správ, ¾e nakoniec podpora v odpovedi na otázky súvisiace s aktuálne, ktoré produkty predávajú najlep¹ie aj v akých dòoch alebo hodinách mô¾ete èaka» na naj¹ir¹í obrat. Toto sú mimoriadne dôle¾ité rady pre tých podnikateµov, ktorí závisia od ich úlohy alebo prilákajú zákazníkov novými ponukami. Ak majú by» lákavé pre zákazníkov, stojí za to vedie» ich ¹týly a preferencie. Èím sú informácie o poslednom prvku úplnej¹ie, tým je priaznivej¹í boj o klienta. Nenápadná denná správa, ktorá by sa preto ukázala by» cennou podporou pre ka¾dého podnikateµa, ktorý sa sna¾í získa» èo najviac zo zdrojov informácií, ktoré mu poskytujú pokladnice.©týl, v ktorom denná správa bude pou¾íva» podnikateµ, kladie veµký dôraz na to, ako vhodná bude takáto správa. Veµa závisí od kreativity predajcov, ktorí sa - bohu¾iaµ - príli¹ èasto zbavujú prípravy takýchto správ, ale len z výskumu mo¾nej kontroly.