Veukoobchodne registraene pokladne

Registraèné pokladne sú nevyhnutné pre miestne spoloènosti, ktoré dodávajú svoje výrobky súkromným klientom vrátane malých obchodov, zeleninárskych výrobcov, kioskov atï. V týchto èastiach sa v¾dy dostaneme do jednolô¾kových pokladníc s malými rozmermi. Sú stále lacné, praktické a funkèné daòové registraèné pokladne. Ich predpokladom je najprv registrácia zákazky a vystavenie potvrdenia zákazníkovi ako potvrdenie o kúpe.

To zaruèuje dobrú kontrolu názvu a kontrolu va¹ich zárobkov. Malé fi¹kálne nástroje zvyèajne nepredstavujú veµmi zlo¾ité funkcie, ak ide o systémové pokladne, ktoré mô¾eme robi» v obchodoch. Èoraz èastej¹ie v¹ak ponúkajú ïal¹ie typy pokladníc mo¾nos» pripojenia èítaèky èiarových kódov alebo terminálu platobnej karty zvlá¹».

Výber pokladneLacné pokladnice sa pohybujú od 500 PLN do 1700 PLN. Existuje veµa výrobcov na trhu, ktorí predávajú extrémne »a¾ké výrobky. Je dôle¾ité, aby ste pri výbere pokladnice venovali pozornos» záruke a slu¾be. Dobré, keï zamestnanie, v ktorom si kúpime fiskálne zariadenie a poskytuje slu¾bu. Pri výbere pokladne je stále dôle¾itá práca, tj pokladòa by mala ma» veµké tlaèidlá a vynikajúci podsvietený displej. Navy¹e pred nákupom stojí za to skúsi», ako sa prená¹a papierová páska, preto¾e pravdepodobne v¾dy konèí v najmenej dobrom prvku a zvyèajne to musíte zrazu zmeni».

Aké po¾iadavky by mali spåòa»?Fiskálna pokladòa by mala plni» v¹etky po¾iadavky ministerstva financií a mala by bra» do úvahy ¹peciálne funkcie, akými sú posúdenie iných mien alebo tlaè jednoznaèných názvov tovaru. Samozrejme, pokladnica by mala pri ka¾dom potvrdení vyradi» daòové identifikaèné èíslo spoloènosti. Vzhµadom na to, ¾e sme v dohode s Európskou úniou, na¹a nová registraèná pokladòa by mala by» rovnaká pre poslednú, mô¾e by» v¾dy klient, ktorý by chcel da» euro menu, a preto aj lacné malé finanèné sumy sú plne ochotné akceptova» platby v eurách. To je tie¾ veµmi dôle¾ité, preto¾e vo v¹etkých etapách mô¾e Poµsko za¾i» v eurách. Okrem toho by mala by» pokladnica prispôsobená èítaniu s novými zariadeniami, ako je èítaèka kódov, poèítaè, prídavný displej, terminál, pokladnièka alebo váha.