Vlasy pripnute v buchte

https://neofosen24.eu/sk/

Moja neter zvlá¹» miluje hra» s vlasmi, mô¾ete ju màtvicu niekoµko dní a kefy a urobi» ju. Zároveò je naozaj odhodlaná, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo krásne, ona mô¾e urobi» jeden prú¾ok tucet alebo tak, v¾dy s pridaním vlasových doplnkov alebo sponky do vlasov. Miluje ¹kolské predstavenia a vytvára ich. Jej nové stvorenie, Princezná Joker, je navy¹e zábavné a vy¾aduje perfektný úèes a obleèenie. V hlavnom poriadku ju mama zamotala do mnohých vrkoèiek so stuhami v nich. Neskôr, tento krásny jedenás»-rok-starý povedal nie, nie, a znovu a znovu. Budem vyzera» kraj¹ie v izbách .... áno, to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania a ich modelovania. Vyzerala krásne ako dôle¾itá princezná. Keï sa v¹ak spájala s aristokratmi, veµmi rýchlo zmenila názor. Bez obáv o poslednú, od zaèiatku prípravy na implementáciu uplynuli takmer dve hodiny. Neèakane ... to úplne zmenilo víziu a vo svojom jazyku to znelo takmer tak, ¾e nie je to, èo by som chcel, v ktorom si nepamätám aristokratov, ktorí ju ïaleko poskytujú. Vyna¹la nový úèes, zastrèila vlasy do perspektívy voµnej koky. Na¹»astie, samozrejme, ako ona vytvorila skôr, máme teraz schopnos» pripnú» si vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka bola na jednej strane pripravená na ïal¹ích dvadsa» minút.

Skontrolujte, kde kúpi» sponky na vlasy