Vzdelavaci poeitaeovy program pre deti

Systém enova 365 je softvér triedy ERP, ktorý bol naplánovaný ako bod zlep¹enia prevádzkovej efektívnosti spoloènosti. Podµa údajov výrobcu systém enova 365 èerpá viac ako osemtisíc vlastných firiem!

Enova trpí silou potrieb týchto podnikov.Multifunkènos» umo¾òuje vybra» presne po¾adovanú funkènos». Modularita umo¾òuje prevádzku a depriváciu systémových funkcií, tak¾e je dôle¾ité prejs» od riadkov verzie k pokroèilým funkciám.Systém umo¾òuje plnú mobilitu.Pracuje so sie»ou Windows 7 & nbsp; a vy¹¹ie a umo¾òuje pou¾íva» tablet.Ïal¹ie dostupné verzie sú knihy vo va¹om smartfóne.Systém umo¾òuje plnú starostlivos» a poskytovanie úloh.Prevádzkovatelia sú pridelení z obdobia podávania ¾iadostí. Implementaènú fázu aktivity mo¾no kedykoµvek overi». Vïaka tomu mô¾ete zastavi» prestoje v praxi a nájs» chýbajúce dokumenty.

Systém enova je vytlaèený v troch variantoch.1. ©tandardné zakúpenie licencie - stáva sa kvalitou klienta s mo¾nos»ou jeho aktualizácie. Ideálna voµba pre spoloènos» s dotáciou alebo lízingom.2. Prenájom softvéru - cena sa získava formou predplatného za pou¾ívanie vybraných systémových komponentov. Prospe¹ný liek pre malé a malé podniky.3. Prenájom systému a infra¹truktúry - celá slu¾ba je ukonèená dodávateµom. Prvky sa prenajímajú spolu so serverom, aktualizáciami a zálohami. Metóda je rozhodnutá okam¾ite pou¾i»! & Nbsp; Ideálne rie¹enie pre chrasty, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Systém enova vyrába Soneta sp.Spoloènos» bola zalo¾ená v roku 2002 a vïaka vyu¾itiu odborných znalostí a dobrých slu¾ieb dosiahla úspech na trhu.Poslaním spoloènosti Soneta je poskytova» softvér, vïaka ktorému budú ma» priatelia a zákazníci najvy¹¹iu efektívnos» pri vyu¾ívaní informaèných technológií, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie obchodného úspechu.Spoloènos» je spoloèensky zamestnaná a posilòuje organizácie ako "Wiosna" alebo "Mimo wszystko Anna Dymnej".