Zapnutie osvetlenia zo 4 miest

Distribúcia napájania a komunikácia v¹etkých systémov riadenia v naj»a¾¹ích dôvodoch je dodatoèná. Ak ostatné konektory zlyhajú, konektor eXLink sa urèite vysporiada s týmito najhor¹ími podmienkami. Èo je aktuálny konektor a preèo je to prirodzene ïalekosiahlo?

Konektor eXLink umo¾òuje flexibilné napájanie a navy¹e veµmi úspe¹nú komunikáciu akýchkoµvek riadiacich systémov, ktoré sa navzájom poznajú v¹ade, kde sú jednoducho silné a potrebu pou¾íva» takýto konektor. Funguje dobre v takých nepriaznivých oblastiach výbuchu ako zóny 1, 2, 21 a 22. Existujú dva typy takýchto konektorov - kvadripolárne a sedem a ¹es»pólové.

4-pólový a PE konektor eXLink je kompletný systém, ktorý umo¾òuje pou¾ívanie a odpojenie mnohých ïal¹ích elektrických zariadení. Má v¹etky mo¾né zásuvky a dobré zástrèky pre takzvané nízkonapä»ové zbernicové signály. Stojí za zmienku, ¾e prenos výkonu sa uskutoèòuje a¾ do 250V AC / 10 I pre plastovú a poniklovanú mosadz a navy¹e pre nehrdzavejúcu oceµ.

Rýchle konektory exlink majú veµa mo¾ností pripojenia a odpojenia. V súèasnosti nie je povinné vypnú» zariadenie, èo zjednodu¹uje prácu. V¹etky sú vykonávané v ¹tandarde, ktorý má ochranu IP66 / IP68. Konektory sú ideálne vyrobené pri teplotách od -55 ° C do +70 ° C, a to v extrémne studených a príjemných podmienkach.Vïaka skutoènosti, ¾e majú puzdro vyrobené z takých dokumentov ako je nehrdzavejúca oceµ alebo poniklovaná mosadz, sú extrémne odolné voèi v¹etkým ¹kodám. Mô¾u by» a¾ 7 alebo 6 pólov alebo 4 póly a PE. Dl¾ne sa venujú baníctvu, preto¾e produktom sú ¹pecializované banské certifikáty EX a M2. Nevy¾adujú ani ¾ivé povolenie.

Kombinácia celých systémov vïaka pripojeniam typu exlink je nepochybne veµmi spoµahlivá a dostupná a odolná.