Znaeka nudzoveho osvetlenia

Ka¾dý dom a jeho miesto spolu s nariadením ministra infra¹truktúry z apríla 2002 musia nutne in¹talova» núdzové osvetlenie. Takéto osvetlenie je zamerané na domácnosti na náhly nedostatok elektrickej energie, oheò alebo neobvyklé náhodné udalosti. V závislosti od zdrojov energie je toto osvetlenie dané: centrálne dodávané a rozptýlené.

Vhodné oznaèenie únikových ciest a núdzového svetelného zdroja zais»uje bezpeènos» pre µudí ¾ijúcich alebo opú¹»ajúcich hrad, v ktorom stratili svoje normálne napájanie.

Zariadenia pou¾ívané na osvetµovanie únikových ciest a havarijných ciest by mali spåòa» základné normy, aby ich aplikácie mali po¾adovaný úèinok. Svietidlá týchto zdrojov svetla sú vyrobené z polykarbonátu a spolupracujú s batériami. Èas práce takého zdroja svetla závisí od modulu, ktorý bol in¹talovaný a le¾í v rozsahu od 1 do 3 hodín. Nové rie¹enie, ktoré by bolo pou¾itie rasterového svietidla vyrobeného z plechu a lakované prá¹kovým systémom. Reflektory sú pokryté hliníkom a ich parabolický tvar zais»uje dobré osvetlenie. V bytoch s vysokou kry¹tálovou kapacitou, vysokou vlhkos»ou a pln¹ím opeøením, ako sú výrobné haly, sklady, tunely alebo dielne sa pou¾ívajú ¾iarivkové svietidlá. Ich hodnota je viac populárny stupeò tesnosti IP.

Situácia v stavebníctve, ako aj moderné techniky znamenajú aj zvý¹enie po¾iadaviek na µahké moduly. To sa stalo dôvodom pre rastúce pou¾ívanie takýchto nástrojov ako LED ¾iarovky.

LED núdzové osvetlenie, je to nielen energeticky úsporné, ale aj úspornej¹ie dosiahne aj dlh¹iu záruènú dobu pre ich bezproblémovú prevádzku. Vykonáva v¹etky druhy po¾iadaviek a èaká na zákazníkov, ktorí si pamätajú na dobré stavebné zariadenia, a to v súlade s na¹imi normami.