Znalos jazyka v reei a pisani

Preklady bez ohµadu na ich povahu nepochybne vy¾adujú vynikajúce znalosti cudzích jazykov spolu s ich kultúrnym kontextom. Existujú v¹ak preklady, ktoré patria do stresujúceho a menej »a¾kého, a tie, ktoré vy¾adujú stopercentné zastúpenie tlmoèníka od prekladateµa a ktoré sa tie¾ »a¾ko zameriavajú na stres. O akých prekladoch hovoríme? Existujú rovnaké konzekutívne interpretácie.

Èo je to?

Konzekutívne tlmoèenie prichádza do skupiny tlmoèenia. Túto skutoènos» u¾ chce prekladateµ, ktorý má vysokú odolnos» voèi stresu. Tieto preklady sú zalo¾ené na posledný, prvý reèník hovorí a ako sa zastaví, interpret prená¹a túto publika obsahu Taz, ale u¾ lep¹ie cieµového jazyka. Samozrejme, reproduktor je akútne dobrodru¾stvo, ktoré primerané prestávky musí kona» v súlade s posledný, prekladateµ ide do likvidácie týchto bankoviek a poskytuje preklad, alebo len poèúva a je príèinou toho, èo sa pamätal, ¾e prená¹a vynikajúci obsah.

Tak¾e tieto tréningy sú jednoduché?

So zárukou nechodia µahko, hoci prelo¾ená my¹lienka bola nízka, ne¹pecializovaná. Súèasný ¹tandard prekladu by mal bra» do úvahy skutoènos», ¾e prekladateµ potrebuje pozna» jazyk dobre. Nemá k dispozícii slovník, rovnako ako jeho kolegovia, ktorí ¾ijú v spoloènosti a uèia niektoré dokumenty. Nie je tie¾ èas premý¹µa». Preklad musí by» vytvorený tu a u¾. Do 24 alebo 48 hodín súhlasí. Len pred poslucháèmi. Prekladateµ si vy¾aduje nielen osobu, ktorá hovorí jazyk perfektne, ale je sebakontrola, je imúnna voèi strachu a nepamätá si, èo poèuje.

Konzekutívne tlmoèenie je »a¾ké. Ale existuje viac µudí, ktorí dokonale pochopili umenie takéhoto prekladu. V Poµsku máme toµko vynikajúcich prekladateµov, ktorí vykonávajú na¹u prácu na najvy¹¹ej úrovni. Stretávame sa s nimi na iných typoch obchodných stretnutí, tlaèových konferencií alebo rokovaní.